Karma Salon & Spa, Dayton, Ohio
Retail  -  Commercial  -  Institutional